Privacy

Uw privacy op onze website

Hoe gaan wij om met uw privacy op de website?

Op 25 mei 2018 is nieuwe privacywetgeving van kracht in de EU. Deze is bedoeld om consumenten beter te beschermen tegen het ongeoorloofd danwel zonder toestemming verzamelen van hun gegevens. Lees meer over de betekenis van deze wetgeving voor consumenten op de website van de Consumentenbond.

Op deze webpagina zetten wij uiteen hoe wij met de privacy van bezoekers en gebruikers van deze website omgaan.

Statistische data

Als u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde bezoekerskenmerken van u zien, deze worden automatisch geregistreerd door het programma AWStats dat wordt aangeboden via onze host Mijndomein. Over de wijze waarop Mijndomein met deze gegevens omgaat, heeft Mijndomein een eigen informatiepagina en privacystatement gemaakt. Tandartspraktijk Schilham gebruikt deze informatie niet om unieke personen of apparaten te identificeren, maar uitsluitend om te zien welke pagina's bezocht worden. Tandartspraktijk Schilham zal deze informatie nimmer aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe bevoegde autoriteiten hierom vragen op grond van een rechtsgeldig verzoek. Buiten onze klantaccount bij Mijndomein bewaren wij geen backup van het internetverkeer.

Wij hebben met onze webmaster Omnia Interactive een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat beheer van de website en de daarmee samenhangende dataverwerking geschieden in overeenstemming met de AVG wetgeving die op 25 mei 2018 van kracht is in de EU.

Onze webformulieren

De informatie die wij van u ontvangen door onze webformulieren te gebruiken, wordt versleuteld verzonden, om onderscheppen van de inhoud door kwaadwillende derden tegen te gaan. De informatie die wij van u vragen op de webformulieren dient uitsluitend om uw boodschap te ontvangen of uw wijzigingen te kunnen verwerken in onze administratie. Na het verwerken van de informatie verwijderen wij de webformulieren uit ons emailprogramma. Als een kopie van de formulieren op de server van onze host binnen het WordPress cms achterblijft, verwijderen wij deze iedere maand.

Wilt u geen informatie verzenden via internet, geef dan uw boodschap of wijzigingen telefonisch aan ons door of tijdens een bezoek aan de praktijk.

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies.

Inhoud van andere websites

Vanaf deze website verwijzen wij o.a. naar onze Facebook account. Bezoeken aan Facebook accounts vallen onder de  gegevensbeleid van Facebook. Ook verwijzen wij naar de websites van derden. Voor de omgang met verkeersgegevens en het privacybeleid van de eigenaars van deze website verwijzen wij u naar de privacyverklaring die deze aanbieders verplicht zijn aan te bieden op hun website.

Hoe we uw data op de website beveiligen

Deze website is gebouwd met het programma WordPress. Elke maand worden alle onderdelen van de website gecontroleerd op beschikbare updates, die indien beschikbaar worden geïnstalleerd. Hierdoor houden we onze website zo veilig mogelijk en beschermen we de bezoekers zo veel als in ons vermogen ligt tegen virussen en malware.

Versie 18 mei 2018

Uw privacy in onze praktijk

Hoe gaan wij om met uw privacy in de praktijk?


Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Schilham streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.


Categorieën persoonsgegevens

Bij ons in de praktijk heeft u gegevens verstrekt in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;


Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.


Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven;
 • Het inloggen op uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van een behandeling;
 • Het aanvragen en uitvoeren van een eConsult;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.


Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.
Onder andere de bewaartermijn voor financieel gegevens is 7 jaar


Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. De praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en dat er binnen de praktijk een privacybeleid is opgesteld en geïmplementeerd.


Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in te trekken.


Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Intern privacybeleid

Binnen onze praktijk hanteren we een intern privacybeleid. Het document waarin we dit hebben vastgelegd, is op te vragen en in te zien.

Versie 25 mei 2018